Müşteri Sadakat programı

Müşteri kişisel verileri hakkında aydınlatma ve müşteri rıza metni

NU Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dahil olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, Şirket tarafından kişisel verilerinizin [toplandığına, işlendiğine, transfer edildiğine] dair sizi bilgilendirmek ve kişisel verilerinizin [toplanmasına, işlenmesine, transfer edilmesine] dair rıza gösterip göstermediğinize ilişkin beyanınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel veri, Kanun’da “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan [adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, yaşınız, cep telefonu numaranız] aşağıda detaylı bir şekilde belirtileceği üzere, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve sizin haklarınızı bildirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz Şirket tarafından [fiziki ve yazılı olarak, e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama] gibi kanallardan, [Şirket’in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi] kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma ve Müşteri Rıza Metni (“Aydınlatma ve Rıza Metni”) Madde [2] ve [3] maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi ve aktarılabilmesi için toplanacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Şirket tarafından, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni Madde [1]’de belirtilen şekilde toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Kanun Madde 5 ve Madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Müşterinin Nu Prive Sadakat Programı kapsamında;
 • Müşterinin program üyeliğinin yapılabilmesi
 • Müşterinin doğum günü puanı kazanabilmesi,
 • Müşterinin puan kazanabilmesi ve harcayabilmesi..
[Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında];
 • [Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Şirket’in sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası],

[Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında];
 • [Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi],
 • [Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi],

[Şirket’in ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında];
 • [Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası],
 • [Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini],
 • [Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması],
 • [Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi],

[Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında];
 • [Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası],
 • [Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi],
 • [Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi],
 • [Hukuk işlerinin takibi],
 • [İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası],
 • [İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası],
 • [Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası],
 • [Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası],
 • [Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası],

[Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında];
 • [İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi],
 • [Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası],
 • [İş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi],

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket tarafından, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni Madde [1]’de belirtilen şekilde toplanan kişisel verileriniz, Kanun Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki kişilere, aşağıdaki amaçlarla aktarılacaktır:

[Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında]; a. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler
 • Nu Tekstil kurumsal ve franchise şuebelerine,
 • [işletmeci bayiliklerimize],
 • [franchiselarımıza],
 • [hissedarlarımıza],
 • [kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere],

b. Kişisel Verilerin Aktarılmasının Amaçları
 • Müşterinin Nu Prive Sadakat Programı’ndan yararlanabilmesi,
 • [Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası],
 • [Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi],
 • [Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi],
 • [Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi],

c. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Şirket kişisel verilerinizi, verilerin saklanması konusunda bulunduğunuz yerde sağlanan güvenlik seviyesi ile denk seviyede veri güvenlik düzenlemeleri olmayabilecek [ülke isimlerini yazınız.] bulunan []’a aktarabilir. Ancak, Şirket verilerinizin uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

4. Haklarınız

Kanun Madde 11 kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere aşağıda belirtilen haklarınız tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Ad:
Soyad:
İmza: